Καλώς ήλθατε στο site της VERAL ΙΚΕ

Η εταιρεία VERAL είναι μία από τις  καταξιωμένες και πρωτοπόρους εταιρείες παροχής ολοκληρωμένων επαγγελματικών εκτυπωτικών λύσεων και γενικότερα περιφερειακών προϊόντων με υψηλές απαιτήσεις. Δραστηριοποιείται στο χώρο μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων και σε φορείς Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. Στόχος της, η υποστήριξη των πελατών της μέσα από το ευρύ φάσμα επαγγελματικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας που διαθέτει.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία και τα προϊόντα μας με την περιήγηση σας στις ιστοσελίδες μας. Για κάθε πρόσθετη πληροφορία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Κατηγορίες
Πολιτική Ποιότητας
Βασικός στόχος του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της VERAL IKΕ αποτελεί η δημιουργία βάσης για την διαρκή
βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διεργασιών της, έχοντας πάντα ως γνώμονα την συνεχή ικανοποίηση των
αναγκών και των προσδοκιών των πελατών της και των λοιπών αναγνωρισμένων ως ενδιαφερόμενα μέρη της στο
μέγιστο δυνατό βαθμό.
Για την υλοποίηση των παραπάνω η Διοίκηση υποστηρίζει και εφαρμόζει αδιάλειπτα τις βασικές αρχές και τους
κανόνες που διέπουν το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της Εταιρίας καθιερώνοντας αντικειμενικούς σκοπούς για
την Ποιότητα, βασιζόμενη στην αμέριστη και εποικοδομητική συνεργασία τόσο των εργαζομένων της όσο και των
συνεργατών της.
Μέσα από την πολιτική ποιότητας εκφράζονται κατά κύριο λόγο θέματα όπως:
 • Η δέσμευση της Διοίκησης στις απαιτήσεις του Συστήματος Ποιότητας
 • Η δέσμευση της Διοίκησης για συνεχή βελτίωση
 • Το κατάλληλο πλαίσιο για τον καθορισμό στόχων για την ποιότητα
 • Ο σαφής προσδιορισμός των απαιτήσεων και των προσδοκιών των αναγνωρισμένων ως ενδιαφερόμενα μέρη και η μέτρηση της ικανοποίησης τους.
 • Ο εντοπισμός των πιθανών κινδύνων που προκύπτουν από τις δραστηριότητες της εταιρίας και η λήψη μέτρων για την πρόληψη / αντιμετώπιση αυτών.
 • Η συσχέτιση των στόχων με τις προσδοκίες όλων των εμπλεκομένων που αναγνωρίζονται ως πελάτες
 • Η συσχέτιση των στόχων με τις προσδοκίες όλου του επιστημονικού δυναμικού της Εταιρίας.
  Η πολιτική ποιότητας μεταφέρεται στο εμπλεκόμενο ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρίας με ενέργειες όπως:
 • Εκπαίδευση / ενημέρωση
 • Σταθερή εφαρμογή των αποφάσεων για την ποιότητα
Η συνολική εφαρμογή των αρχών του Συστήματος εξασφαλίζεται μέσα από την συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση
του προσωπικού σε όλα τα επίπεδα, με κύριο σκοπό την δημιουργία της σχετικής συνείδησης των σκοπών και της
φιλοσοφίας του Συστήματος και τον διαρκή εμπλουτισμό και την επέκταση της Επιχειρησιακής γνώσης.
Οι αρχές του Συστήματος καθώς και οι αντικειμενικοί σκοποί για την ποιότητα, ανασκοπούνται σε τακτά χρονικά
διαστήματα από την Διοίκηση της Εταιρίας προκειμένου να προσαρμόζονται στις νέες ανάγκες και εξελίξεις της
αγοράς, των νομοθετικών απαιτήσεων αλλά και στην επίτευξη του στόχου για συνεχή βελτίωση των λειτουργιών
της Εταιρίας.
Η Διοίκηση δεσμεύεται για την παροχή των απαιτούμενων πόρων για την κάλυψη των αναγκών, έτσι όπως αυτές
προκύπτουν και διαμορφώνονται από τις υφιστάμενες καταστάσεις, στο μέγιστο των δυνατοτήτων της.
Όλα τα τμήματα της VERAL IKΕ έχουν την ευθύνη να ανταποκρίνονται, να αφομοιώνουν και να εφαρμόζουν τις
διαδικασίες που απαιτεί το Σύστημα Ποιότητας μέσα από τις καθημερινές δραστηριότητες τους.
Επίσης, αποτελεί ευθύνη της Διοίκησης της VERAL IKΕ να εξασφαλίζει ότι η Πολιτική Ποιότητας είναι
κοινοποιημένη, κατανοητή και εφαρμόσιμη από το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρίας, με απώτερο
σκοπό τη συνεχή, σταθερή ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας της με αταλάντευτη προσήλωση στις
αρχές της και την διαρκή προσφορά στους πελάτες της προϊόντων και υπηρεσιών αρίστης ποιότητας.